Chybí vám jen 2 000 Kč do dopravy zdarma!
Prázdný košík
Váš košík je prázdný
Chybí vám jen 2 000 Kč do dopravy zdarma!
Menu

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.ctyrlistek.eu.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup kupujícího (zákazníka, spotřebitele) v internetovém obchodu www.ctyrlistek.eu, jehož provozovatelem je společnost ERGOTEP, družstvo invalidů, se sídlem Zábořská 93, 539 44 Proseč, DIČ: CZ 259 978 15, IČO: 259 978 15, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Dr, vložka 1084.

 2. Prodávajícím je společnost ERGOTEP, družstvo invalidů, se sídlem Zábořská 93, 539 44 Proseč, DIČ: CZ 259 978 15, IČO: 259 978 15, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Dr, vložka 1084 (dále jen „prodávající“).

 3. Poštovní adresa pro doručování prodávajícímu je Zábořská 93, 539 44 Proseč. Elektronická adresa prodávajícího je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Telefonní číslo prodávajícího je 469 660 912.

 4. Kupujícím je spotřebitel (přičemž spotřebitelem je ve smyslu občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) nebo jiná osoba (dále jen „kupující“).

 5. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito VOP (účinnými ke dni odeslání objednávky kupujícím) a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), a ostatními souvisejícími předpisy.

Vznik smlouvy

 1. Dodávka zboží se uskuteční pouze na základě objednávky učiněné kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře podle platné nabídky prodávajícího zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího www.ctyrlistek.eu. Ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 OZ se vylučuje objednávka s dodatkem nebo odchylkou od nabídky prodávajícího.

 2. Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:

  1. identifikační údaje kupujícího – jeho jména, příjmení, adresy bydliště, e-mailové adresy a telefonního čísla;

  2. identifikaci zboží dle nabídky prodávajícího;

  3. požadované množství zboží;

  4. cenu zboží a dopravy;

  5. místo dodání, nebude-li místo dodání díla uvedeno, má se za to, že je jím adresa bydliště kupujícího;

  6. volbu způsobu dodání včetně souhlasu s náklady na dodání;

  7. Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla kupujícím odeslána, potvrdit. Prodávající kontaktuje v takovém případě bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem kupujícího za účelem odstranění vad objednávky.

 3. Minimální hodnota objednávky není stanovena.

 4. Objednávka je doručena prodávajícímu prostředky elektronické komunikace. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi. Kupující je oprávněn objednávku odvolat (stornovat) ve lhůtě 24 hodin od jejího odeslání, a to e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 5. Po doručení objednávky prodávající neprodleně (zpravidla do 24 hodin od jejího obdržení) potvrdí kupujícímu její obdržení. Součástí potvrzení obdržení objednávky je zpravidla i potvrzení samotné objednávky. Potvrzení objednávky je prodávající oprávněn učinit i samostatně.

 6. Doručením objednávky prodávajícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva (dále také jako „smlouva“). Přitom platí, že platná nabídka zboží zveřejněná na internetových stránkách www.ctyrlistek.eu je činěna s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

 7. Prodávající je oprávněn nepotvrdit objednávku nebo její část a zároveň od smlouvy nebo její části odstoupit v těchto případech:

  1. dojde k poškození zboží před jeho odesláním;

  2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží;

  3. existuje jiný relevantní důvod, pro který po prodávajícím nelze spravedlivě požadovat potvrzení objednávky a plnění smlouvy. V případě, že tato situace nastane, kontaktuje prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část, nebo celou kupní cenu a objednávka nebyla prodávajícím potvrzena, bude mu tato částka vrácena, a to nejpozději do 30 dnů od oznámení nemožnosti potvrzení objednávky. 

  4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (jako jsou náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

  5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu.

Dodání zboží

 1. Zboží se dodává na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Kupující může zvolit i jiné místo dodání zboží, než které označil jako svoji adresu bydliště. V takovém případě kupující uvede v objednávkovém formuláři toto místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí zboží v tomto místě. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak. Zboží se dodává pouze na území České republiky.

 2. Místo a termín dodání potvrdí prodávající kupujícímu v potvrzení objednávky.

 3. Obvyklá dodací lhůta dodání výrobku je 5 - 7 pracovních dnů. Není-li zboží skladem, může dodací lhůta činit až 30 dnů, o čemž bude kupující prostředky elektronické komunikace při potvrzení objednávky prodávajícím nebo bez zbytečného odkladu po tomto potvrzení vyrozuměn. Po marném uplynutí i této lhůty je možno s kupujícím sjednat další dodací lhůtu; není-li tato sjednána, považuje se smlouva za zrušenou. Prodávající i kupující jsou si povinni v takovém případě vydat, co již bylo plněno.

 4. Zboží je dodáváno těmito způsoby:

  1. prostřednictvím smluvního přepravce/dopravce;

  2. prostřednictvím držitele poštovní licence (dále také jen „poštou“).

 5. V případě nezastižení kupujícího na adrese místa dodání zanechá přepravce oznámení a pokusí se dle svého uvážení zboží doručit následující pracovní den, nebo dohodnout (např. telefonicky či jiným vhodným způsobem) s kupujícím jiný termín dodání. Doručuje-li zboží držitel poštovní licence a není-li kupující v místě dodání zastižen, postupuje se podle pravidel pro doručování stanovených držitelem poštovní licence. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží je kupující povinen prodávajícímu na jeho výzvu uhradit.

 6. Zboží je dodáváno v běžných obalech. Spolu s objednaným zbožím je dodáván, vyžaduje-li to povaha objednaného zboží, návod k obsluze, technické specifikace. Po převzetí zboží je kupujícímu zaslána e-mailem ve formátu PDF faktura s náležitostmi daňového dokladu. Kupující, popřípadě jiná osoba, která je k převzetí zboží kupujícím zmocněna, musí svým podpisem na příslušném dokumentu potvrdit řádné převzetí objednaného zboží spolu se všemi uvedenými doklady.

 7. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním věci k přepravě třetí osobě (držiteli poštovní licence/přepravci).

Přehled možných způsobů doručení zásilek:

 • Česká pošta - balík Do ruky

 • Česká pošta – Balík na poštu

 • Expresní balíková služba DPD

 • Zásilkovna

 • Osobní odběr (Prodejní centrum Tescoma Proseč)

 • doprava při hodnotě zboží nad 2000 Kč ZDARMA

Přehled možných způsobů platby:

 • Hotově – při osobním odběru (je možné platit kartou)

 • Dobírka Česká pošta

 • Dobírka DPD

 • Dobírka Zásilkovna

 • Prostřednictvím platební brány Comgate

 • Převodem z účtu

 • Jakákoli platba při nákupu zboží nad 2000 Kč ZDARMA

Veškeré ceny za dopravu a způsoby platby jsou uvedeny včetně DPH.

Má-li objednané zboží celkovou cenu vyšší než 1999,- Kč, doručí je prodávající poštou či prostřednictvím smluvního přepravce kupujícímu v dohodnutém termínu dodání a na své náklady.

Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenou zboží je cena uvedená v aktuální nabídce prodávajícího na www.ctyrlistek.eu platná ke dni odeslání objednávky kupujícím. Cena se stává závaznou uzavřením smlouvy.

 2. Úhrada kupní ceny je možná následujícími způsoby:

  1. dobírkou při dodání objednaného zboží poštou;

  2. v hotovosti při převzetí zboží od smluvního přepravce;

  3. bezhotovostně na účet prodávajícího vedený u ČSOB, a.s. číslo účtu 217955609/0300, a to při odesílání objednávky.

  4. prostřednictvím platební brány COMGATE

 3. Platby kupní ceny uskutečňované bezhotovostně se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu prodávajícím, nebo pracovníkovi držitele poštovní licence, nebo pracovníkovi smluvního přepravce.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle kupujícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy dle tohoto ustanovení v případech uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.

 2. Z důvodu průkaznosti odstoupení se kupujícímu doporučuje odstoupení od smlouvy učinit vůči prodávajícímu písemně na adrese sídla prodávajícího Zábořská 93, 539 44 Proseč, nebo na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Kupujícímu se doporučuje v odstoupení od smlouvy uvést údaje jednoznačně identifikující příslušnou smlouvu, nejlépe číslo a den objednávky, datum převzetí zboží a číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny. Pro odstoupení od smlouvy je možno využít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto VOP a zároveň jej můžete stáhnout zde. Je nicméně možno vůli k odstoupení od smlouvy projevit i jiným způsobem dle uvážení kupujícího.

 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle odst. 1 těchto VOP, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vše, co mu bylo plněno. Není-li to již možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo bylo zboží opotřebováno kupujícím nejednajícím v dobré víře či kupujícím zneužívajícím právo na odstoupení od smlouvy), musí kupující poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako hodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Prodávající je oprávněn uplatnit u kupujícího náhradu toho, co již nemůže být vydáno, a započíst svůj nárok oproti nároku na vrácení kupní ceny. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou újmu prokázat.

 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle odst. 1, nese náklady na navrácení zboží.

 5. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle odst. 1, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Pokud byla kupní cena nebo její část hrazena formou dárkového poukazu, vrátí prodávající kupujícímu tuto kupní cenu nebo její část formou vrácení dárkového poukazu, a není-li to možné, formou vydání nového dárkového poukazu znějícího na shodnou částku. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 6. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 7. Pokud kupující za zboží objednané v určité ceně obdrží jako odměnu i další zboží za zvýhodněnou cenu (případně symbolickou cenu či jako dárek), týká se odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. těchto VOP i zboží dodaného za zvýhodněnou cenu. Kupující je tedy v takovém případě povinen vrátit veškeré zboží dodané v rámci příslušné smlouvy.

Odpovědnost za vady, reklamace

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady dodaného zboží se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění.

 2. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající zboží, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení. Kupující je povinen případnou vadu zboží oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

Odpovědnost za vady

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 2. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Reklamace

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost – viz článek níže).

 2. Ustanovení čl. 1. se nepoužije:

  1. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

  2. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána;

  3. vyplývá-li to z povahy věci (zboží).

 3. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, případně i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Nebrání-li tomu povaha zboží, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.

 4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. "Odpovědnost za vady" odst. 1., může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 5. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil. Za případy, kdy kupující vadu sám způsobil, se považují mimo jiné případy, kdy je vada způsobena v důsledku:

  1. použití zboží v rozporu s návodem k použití;

  2. nesprávné montáže či demontáže zboží;

  3. neautorizované opravy či změny prováděné na zboží;

  4. úderu, pádu nebo jiného mechanického poškození zboží (např. poškrábání povrchu zboží).

 8. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

 9. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající ihned, ve složitých případech do tří (3) dnů po přijetí reklamace v písemné formě, kdy kupující právo uplatnil, jakož i způsob provedení opravy a dobu jejího trvání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se prodávající o reklamaci dozvěděl. Náklady spojené s přepravou zboží k reklamaci hradí v případě uznané reklamace prodávající, maximálně však do výše částky rovnající se nejnižší částce za přepravu, kterou prodávající nabízí. Ke dni účinnosti VOP to činí 75 Kč. Kupující může využít bezplatné služby vrácení zboží, kterou poskytuje prodávající.

Záruka za jakost

 1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

 2. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

 3. Záruční doba činí 24 měsíců a běží od odevzdání zboží kupujícímu.

 4. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

 5. Práva z vady i práva ze záruky za jakost se uplatňují u prodávajícího poštou na adrese sídla prodávajícího Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč, nebo e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 6. Kupující je povinen při reklamaci jednoznačně identifikovat příslušnou kupní smlouvu (nejlépe uvést: číslo a den objednávky, datum převzetí zboží) a doložit, že je osobou oprávněnou k uplatnění reklamace (nejlépe doložením dokladu o vlastnictví zboží - např. fakturou) a dále uvést stručný popis vad, nejlépe s fotodokumentací.Zboží je možno prodávajícímu zaslat prostřednictvím bezplatného svozu zásilky na adrese www.dpd.cz/ergotep

 7. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 8. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je pro námi nabízené zboží/služby věcně příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 00020869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. jejíž webová stránka se nachází na adrese www.coi.cz.

 10. Internetový obchod Čtyrlístek.eu je registrován u českého Puncovního úřadu se sídlem v Praze  http://www.puncovniurad.cz/.

           CeskeSamotne

 

Informační povinnost dle zákona o evidenci tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující uděluje odesláním objednávky prodávajícímu souhlas se zpracováním všech jím vyplněných osobních a jiných údajů v objednávce (dále jen „osobní údaje“), a to i prostřednictvím zpracovatele společností ERGOTEP, družstvo invalidů, IČ 259 97 815, se sídlem Záboří 93, Proseč, PSČ 53944, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 1084.

 2. Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám společnosti ERGOTEP, družstvo invalidů, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv).

 3. Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Kupující bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 4. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího poskytnuté prodávajícímu bude považovat za důvěrné a použije je pouze ke splnění smlouvy uzavřené s kupujícím a k dalším účelům uvedeným v předchozím odstavci. Prodávající nebude předávat osobní údaje kupujícího kromě zpracovatele žádné třetí osobě s výjimkou situací, kdy je předání osobních údajů třetí osobě nezbytné v souvislosti s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

 5. Kupující má právo na kontrolu a přístup ke svým osobním údajům, a to po zadání hesla v rámci svého uživatelského účtu, případně jinými způsoby stanovenými zákonem. Kupující má právo měnit a aktualizovat své osobní údaje, a to po zadání hesla v rámci svého uživatelského účtu. Pokud o to kupující písemně požádá, prodávající ukončí zpracovávání osobních údajů kupujícího a tyto osobní údaje zlikviduje.

Ochrana osobních údajů

 1. ERGOTEP, družstvo invalidů, Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč, IČ: 25997815, zapsaná v OR, oddíl Dr, vložka 1084 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové jakožto provozovatel e‑shopu www.ctyrlistek.eu a tedy správce osobních údajů které mu budou zákazníkem poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 2. ERGOTEP zpracovává při provozu e-shopu www.ctyrlistek.eu zejména následující osobní údaje: Jméno, příjmení, dodací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, cookie.

 3. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě právního základu plnění smluvní povinnosti ERGOTEPu vůči zákazníkům, a dále na základě právního základu hájení oprávněných zájmů ERGOTEPu.

 4.  Příjemci osobních údajů mohou být:

  1. přepravní služba při doručování objednaného zboží;

  2. orgány veřejné moci, pokud to zákon stanoví;

  3. poskytovatelé externích služeb, zejména daňového a právního poradenství;

  4. provozovatelé vybraných nástrojů přímého marketingu.

 5. ERGOTEP zpracovává pouze osobní údaje nezbytně nutné k naplnění účelů jejich zpracovávání, tedy pro splnění svých smluvních povinností (zejm. dodání zboží) a hájení svých oprávněných zájmů včetně přímého marketingu.

 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění smluvních povinností, a ochraně oprávněných zájmů a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

 7. Zákazník má ve vztahu ke svým osobním údajům zejména následující práva:

 8. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že zákazník má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit. Toto právo lze realizovat zejména prostřednictvím zákaznického účtu na webu e-shopu www.ctyrlistek.eu.

 9. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce  zlikvidovat osobní údaje, které o zákazníkovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a zákazník o to požádá.

 10. Zákazník má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zákazník právo kdykoli vznést námitku.

 11. Právo na přenositelnost údajů dává zákazníkovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

 12. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

 13. V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Novela zákona o ochraně spotřebitele

Dle § 14 zákona o ochraně spotřebitele, jehož novela vstoupila v účinnost dne 1.2.2016, jsme jako prodávající povinni jasným a srozumitelným způsobem informovat o subjektu mimosoudního řešení sporů, který je věcně příslušný. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro námi nabízené zboží/služby je věcně příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 00020869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. jejíž webová stránka se nachází na adrese www.coi.cz.

Závěrečná ustanovení

 1. Vyskytnou-li se na straně prodávajícího jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči kupujícímu, má prodávající právo od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a kupujícímu je povinen neprodleně vrátit uhrazenou částku. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé na základě kupujícím uzavřených smluv s jinými osobami, zejména za škody následné a nepřímé.

 2. Kupující prohlašuje, že má zajištěny peněžní prostředky k úplnému uhrazení ceny za zboží. Kupující není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku za prodávajícím na třetí subjekt. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj závazek vůči prodávajícímu s jakoukoliv svojí pohledávkou za prodávajícím.

 3. Pro posouzení všech ustanovení uzavřené smlouvy a případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky a příslušné jsou soudy České republiky.

 4. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím včetně těchto VOP je uzavřena v českém jazyce.

 5. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) OZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 6. Aktuální znění těchto VOP se zveřejňuje na internetu a odkaz na jejich úplné znění (internetovou adresu, kde lze úplné znění získat) obsahuje každý objednávkový formulář/smlouva. Odesláním objednávky potvrzuje kupující svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním aktuálních VOP. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu. Obsahuje-li smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto VOP, má přednost znění smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 12.1.2023

Vyberte měnu